While most adoptions work well, no adoption is simple
- Douglas & Philpot, 2003

Zakelijk

Zakelijk & Kwaliteit

Hier vindt u informatie over algemene voorwaarden, privacy, vergoedingen en verzekeringen.  Er is sprake van een verschil tussen jeugdhulp en  volwassenzorg.

De Adoptiepraktijk is voor zowel jeugdhulp als volwassenzorg een  contractvrije praktijk. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het regelen van financiering (jeugd via gemeente) en/of doen van de  betalingen aan de praktijk (volwassenzorg vallend onder de GGZ).

Jeugdhulp wordt in principe via uw gemeente vergoed.  Vaak zal financiering via een PGB moeten lopen, soms is een maatwerkcontract mogelijk. Dat ligt aan uw gemeente.  Het tarief is altijd gelijk aan het voor dat jaar geldend maximum uurtarief voor GGZ dat de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vaststelt. Als het PGB tarief van uw gemeente daaronder ligt, krijgt u te maken met een eigen bijdrage ter hoogte van het verschil tussen PGB-tarief en NZA tarief. U dient voor de start van een traject zelf de financiën voor hulp te regelen.

De Adoptiepraktijk heeft geen contracten met verzekeraars. U betaalt volwassenzorg  altijd direct aan de praktijk.  De praktijk volgt de maximale tarieven die de NZA jaarlijks vaststelt. Voor 2022 stelt de NZA het  all-in tarief  voor behandelconsulten van 45 minuten  op 120,99 en voor 60 minuten op  143,71. Daar zijn voorbereiding en verslaglegging bij inbegrepen. Intake en bespreken van vragenlijsten of tests valt onder diagnostiekconsult. Hiervoor zijn de tarieven 142,31 per 45 minuten en 163,67 voor 60 minuten. Behandeling begint met intake en een of meerdere vervolg-diagnostische consulten.

Voor volwassenzorg die u wilt declareren bij uw zorgverzekering moet u voordat de behandeling start, beschikken over een geldige verwijzing naar de Basis GGZ . Uw huisarts of specialist verwijst u. Iedereen mag zijn eigen zorgverlener kiezen (art.13 Zorgverzekeringswet), maar de zorgverzekeraar vergoedt niet altijd deze vrije keuze.  Kijk in uw polis of verzekering  of ongecontracteerde zorg zoals de Adoptiepraktijk biedt vergoed wordt.

Volledige vergoeding bieden slechts weinig zorgverzekeraars, mocht u dit wensen, dan is een zuivere restitutiepolis nodig, maar ook dan kunnen er aanvullende voorwaarden zijn met betrekking tot uitbetaling (b.v toestemming vooraf dat u naar een ongecontracteerd zorgverlener gaat via een zogenaamde akkoordverklaring). Lees uw polis hierop goed na.

Vanaf 1.1.2022 wordt het ZorgPrestatieModel  ingevoerd. U krijgt maandelijks een rekening die u bij uw zorgverzekeraar indient. Afhankelijk van de door u gekozen ziektekostenpolis, krijgt u  – nadat u het door u gekozen eigen risico hebt aangesproken – een deel van het bedrag of het hele bedrag terug.

U kunt er altijd voor kiezen om uw behandeling of de behandeling van uw kind volledig zelf te betalen. Dan geldt het NZA tarief per consult. U krijgt dan geen declaratiefactuur. Overzicht van alle tarieven geldend voor een  GZ psycholoog  met kwaliteitsstatuut  II vindt u onder de tarievenzoeker van de NZA.

 

Privacy is een groot goed: de Adoptiepraktijk werkt daarom conform deze privacystatement en ik verzoek u bij start van onze contacten een privacyverklaring in te vullen zodat behandelinhoudelijke informatie niet hoeft te worden gedeeld zonder uw expliciete instemming.

Optimaal borgen van privacy is evenzo  van belang bij gebruik van E-mail, SMS of App-contact. Ik verzoek u gebruik te maken van de gratis App Signal en niet van WhatsApp. Soms zal een consult via beeldbellen plaatsvinden. Dan gebruik ik een beveiligd platform of de App Signal.

Voor client gebonden werk op locatie geldt dat reistijd wordt doorberekend hetgeen hierover is opgenomen in het ZPM.

Er is sprake van een BTW vrijstelling voor direct clientgebonden diagnostiek en  behandeling in opdracht van cliënten, wetenschappelijke lezingen, onderwijs en trainingen bij of namens erkende onderwijsinstellingen.  Dat laatste vanwege een registratie als docent in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Voor overige werkzaamheden, consultaties,  forensisch diagnostisch onderzoek, supervisie, trainings-, opleidings- of advieswerkzaamheden, wordt een offerte op maat gemaakt en kan het zijn dat er 21% BTW geheven moet worden.

Ik ben GZ-psycholoog en Orthopedagoog Generalist als zodanig geregistreerd in het overheidsregister Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG-register) onder respectievelijk nr. 89049812525 en nr. 19049812531. Ik ben lid van de volgende (beroeps)verenigingen: NVGzPNIPNVO,  ESTD en SPIPA-NL. Ik ben geregistreerd als respectievelijk Registerpsycholoog en Supervisor Kind-en Jeugd NIP, Lichaamsgericht Werkend Psycholoog en Orthopedagoog Generalist.  Deze registraties, die op grond van werkuren en bijscholing elke vijf jaar getoetst en vernieuwd worden, zijn een waarborg voor professioneel handelen. Sedert 2018 ben ik gecertificeerd in sensorimotor psychotherapie en daarmee Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy®.

Als u niet tevreden bent over de Adoptiepraktijk, vertrouw ik erop dat u mij dat in een gesprek meldt. Dan kijken we samen hoe we dit oplossen. Mocht dit niet tot uw tevredenheid zijn, dan kunt u daarna gebruik maken van de klachtprocedures van één van mijn beroepsverenigingen,  NVO, NIP, NVGzP, of het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg  of u kunt gebruik maken van de klachten-en geschillenregeling volgens de  Wkggz  via P3NL , waarbij ik ben aangesloten.

Vanaf 1.1.2017 geldt het Kwaliteitstatuut Vrijgevestigden. Hier vindt u de meest recente versie van het Kwaliteitsstatuut GGZ, sectie II van de Adoptiepraktijk,

Hebt u een afspraak, maar kunt u niet komen? Laat het me 24 uur van te voren weten. Is dat niet gelukt of bent u de afspraak vergeten, dan breng ik deze als consult  tegen het dan geldend uurtarief,  in rekening.